تضامین

امکان خرید از نسکالا با ارایه یکی از سه نوع تضامین زیر وجود دارد:

۱- ارایه یک برگه چک توسط یک نفر شاغل با گردش حساب مناسب

۲- ارایه سفته (مختص کارمندان رسمی)

۳- ارایه کسر از حقوق (مختص کارمندان رسمی)

برای شروع فرآیند، لطفا ثبت نام نمایید